Fornell Assessors
Colex
  • PROFESSIONALITATPersones qualificades al seu servei
  • TECNOLOGIASoftware d'ultima generació per la seva gestió
PROFESSIONALITAT1 TECNOLOGIA2

Departament Fiscal

posa al seu abast una àmplia oferta de serveis fiscals per aconseguir que les empreses clients siguin efectives en la feina de casa habituals.

El departament fiscal ofereix els seus serveis tant a empreses com a persones físiques.

Assessorem en l'elaboració i presentació de consultes davant l'Administració Tributària, i en el desenvolupament de procediments tributaris de tot tipus, estant especialitzats en l'adreça d'actuacions inspectores, procediments de revisió administrativa i en auditories fiscals.

Li oferim un assessorament permanent i especialitzat, planificació fiscal, anàlisi i confecció de declaracions fiscals.

Serveis de departament fiscal:

Constitució de Societats (Societats Civils, Societats Mercantils, Cooperatives).

Assessorament fiscal i tributari a societats, professionals i autònoms.

Planificació fiscal integral.

Impostos (I.V.A, I.R.P.F, Rendes de Capital, Successions i Donacions, Operacions intracomunitaries)

Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Renda en totes les seves modalitats

Declaracions del cens

Liquidacions tributàries

Assistència per representació dels nostres clients, a requeriments de qualsevol organisme oficial

Recursos, instàncies i reclamacions davant organismes oficials

Auditoria fiscal

Notícies de premsa

  • Termini de presentació de les declaracions del IVA i retencions corresponents al mes de juliol

  • Es recorda que el termini de declaració dels models de presentació mensual del Impost sobre el Valor Afegit, Retencions i ingressos a compte del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre Societats corresponents al mes de juliol comencarà el proper dia 1 d agost i finalitzarà el 20 d agost en lloc del 20 de setembre, data límit en anys anteriors. En concret, es tracta dels següents models: IVA: 303, 322, 340, 353, 380. RENDA I SOCIETATS: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230. En cas de domiciliació bancària del pagament, el termini de presentació dels models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230, 303 i 353 serà del 1 al 15 d agost. Tot això d acord amb la Normativa: Article primer, apartat vint del Reial Decret 828/2013, de 25 d octubre (BOE de 26 d octubre). I Disposició final quarta del Reial Decret 1042/2013, de 27 de desembre (BOE de 30 de desembre).
  • Llegir més ...