Fornell Assessors
Colex
  • PROFESSIONALITATPersones qualificades al seu servei
  • TECNOLOGIASoftware d'ultima generació per la seva gestió
PROFESSIONALITAT1 TECNOLOGIA2

Departament Jurídic

L'Assessoria Legal s'encarrega de brindar la informació jurídica a qui necessiti d'això per a la resolució d'assumptes que tenen a veure amb l'aplicació de les lleis, normatives, reglaments en qualsevol matèria del Dret.

L'Assessoria Jurídica ocupa totes les branques del Dret.

El servei de Consultoria Jurídica té com a objecte l'assessorament en matèria legal en qualsevol de les branques del Dret per ajudar a dilucidar i resoldre assumptes molt complicats pel caràcter de subordinació i dependència que exerceixen unes lleis sobre unes altres, la gran magnitud de disposicions legals concorde a l'accelerat règim de canvi que es produeix en les actuals relacions socials en qualsevol part del món.

L'entramat i embullat món de normes que regeixen la vida en la societat civil moderna fan en extrem necessari l'assessoria legal.

Quins són els serveis d'assessoria legal d'una consultoria jurídica?

Assistència i assessoria jurídica especialitzada en qualsevol branca del Dret

Elaboració de dictàmens

Elaboració de documents jurídics de qualsevol naturalesa

Assessorament Civil, Mercantil, Penal i Contenciós

Concurs de creditors

Divorcis, Separacions, Herències

Demandes, Reclamació de quantitats, Impagaments, Deutes, Contractes de tot tipus, etc

Qualsevol altre servei que sol·liciti el client

Notícies de premsa

  • Termini de presentació de les declaracions del IVA i retencions corresponents al mes de juliol

  • Es recorda que el termini de declaració dels models de presentació mensual del Impost sobre el Valor Afegit, Retencions i ingressos a compte del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre Societats corresponents al mes de juliol comencarà el proper dia 1 d agost i finalitzarà el 20 d agost en lloc del 20 de setembre, data límit en anys anteriors. En concret, es tracta dels següents models: IVA: 303, 322, 340, 353, 380. RENDA I SOCIETATS: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230. En cas de domiciliació bancària del pagament, el termini de presentació dels models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230, 303 i 353 serà del 1 al 15 d agost. Tot això d acord amb la Normativa: Article primer, apartat vint del Reial Decret 828/2013, de 25 d octubre (BOE de 26 d octubre). I Disposició final quarta del Reial Decret 1042/2013, de 27 de desembre (BOE de 30 de desembre).
  • Llegir més ...