Fornell Assessors
Colex
  • PROFESSIONALITATPersones qualificades al seu servei
  • TECNOLOGIASoftware d'ultima generació per la seva gestió
PROFESSIONALITAT1 TECNOLOGIA2

Departament Laboral

Sempre actualitzats segons les normatives i lleis aplicables, el nostre departament d'Assessoria Laboral li ofereix serveis de tota índole per al correcte funcionament del seu negoci i l'adequació i seguretat dels seus recursos humans. A més de tota la gestió dels contractes de treball i les legalitzacions pertinents li oferim.

Serveis del departament Laboral:

Alta laboral d'empresa (codi de cotització, centre de treball, etc)

Llibre de Visites

Confecció de rebuts de salaris

Preparació i confecció de butlletins de cotització TC1, TC2, Sistema xarxa (RED)

Tramitació de parts de baixa per malaltia i accident (DELTA)

Emplenament trimestral del model 111

Emplenament anual del model 190

Certificat de percepcions i retencions

Certificats de corrent de pagament

Afiliació, Altes, Baixes i Modificacions, (Sistema XARXA)

Formalització de contractes i pròrrogues (Contracta)

Liquidacions, saldos i liquidacions

Confecció de Certificats d'empresa

Calendari Laboral

Escrits i Recursos davant la Seguretat Social, INSS, INEM, etc

Tramitació davant la Seguretat Social: jubilacions, Incapacitats, etc...

Intermediació en la Prevenció de Riscos Laborals

Altes en RETA d'Autònoms

Representació davant el S.C.I. (conciliacions) de la Generalitat de Catalunya

Expedients de regulació d'ocupació

Compareixença davant la inspecció de treball

Compareixença davant els jutjats de lo social, en defensa

Especialització en administració de personal d'Ajuntaments i Patronats

Notícies de premsa

  • Termini de presentació de les declaracions del IVA i retencions corresponents al mes de juliol

  • Es recorda que el termini de declaració dels models de presentació mensual del Impost sobre el Valor Afegit, Retencions i ingressos a compte del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre Societats corresponents al mes de juliol comencarà el proper dia 1 d agost i finalitzarà el 20 d agost en lloc del 20 de setembre, data límit en anys anteriors. En concret, es tracta dels següents models: IVA: 303, 322, 340, 353, 380. RENDA I SOCIETATS: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230. En cas de domiciliació bancària del pagament, el termini de presentació dels models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230, 303 i 353 serà del 1 al 15 d agost. Tot això d acord amb la Normativa: Article primer, apartat vint del Reial Decret 828/2013, de 25 d octubre (BOE de 26 d octubre). I Disposició final quarta del Reial Decret 1042/2013, de 27 de desembre (BOE de 30 de desembre).
  • Llegir més ...